Kapłaństwo


I rzekł do nich: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą;  węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”. (…) Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

(Mk 16,15-20)

 

Sakrament Kapłaństwa

Dwa ostatnie sakramenty: małżeństwo i kapłaństwo są nastawione na zbawienie innych ludzi. Przez służbę innym przyczyniają się także do zbawienia osobistego. Udzielają one szczególnego posłania w Kościele i służą budowaniu Ludu Bożego (KKK 1534)

Cały Kościół jest ludem kapłańskim. Przez chrzest wszyscy wierni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. Uczestnictwo to jest nazywane “wspólnym kapłaństwem wiernych”. U jego podstaw i dla służenia mu istnieje inne uczestnictwo w posłaniu Chrystusa, przekazywane przez sakrament święceń, którego misją jest pełnienie służby we wspólnocie, w imieniu i w osobie Chrystusa-Głowy.

Kapłaństwo urzędowe różni się istotowo od wspólnego kapłaństwa wiernych, ponieważ udziela świętej władzy w służbie wiernym. Pełniący urząd święceń wykonują swoją posługę wobec Ludu Bożego przez nauczanie, kult Boży i rządy pasterskie (KKK 1592).

Od początku posługa święceń była udzielana i wykonywana według trzech stopni: jako posługa biskupów, prezbiterów i diakonów. Posługi udzielane przez święcenia są niezastąpione w organicznej strukturze Kościoła. Bez biskupów, prezbiterów i diakonów nie można mówić o Kościele.

Sakrament święceń udzielany jest przez włożenie rąk, któremu toważyszy uroczysta modlitwa konsekracyjna. Prosi się w niej Boga, by otrzymującemu święcenia udzielił łask Ducha Świętego, potrzebnych dla jego posługi. Święcenia wyciskają niezatarty charakter sakramentalny, podobnie jak chrzest i bierzmowanie.

Sakramentu święceń udziela się w Kościele katolickim tylko ochrzczonym mężczyznom. Kościół katolicki jest bowiem przekonany, że Jezus wybrał i utworzył kolegium Dwunastu Apostołów spośród samych mężczyzn. Z tego też powodu Kościół poczuwa się do obowiązku respektowania wyboru, jakiego dokonał Pan, dlatego nie są możliwe w Kościele katolickim święcenia kobiet. Celibat jest dla kapłanów znakiem nowego życia i wyraża chęć niepodzielnego oddania się Panu i Jego sprawom w służbie Bogu i ludziom. Z odmienną praktyką i dyscypliną spotykamy się w Kościołach wschodnich.

 

W naszej parafii

Kandydaci do kapłaństwa powinni zgłosić się do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu (www.wsd.opole.pl), przedstawiając odpowiednie dokumenty. Seminarium jest instytucją, w której kandydaci do kapłaństwa zyskują formację intelektualo-duchową w okresie sześciu lat. Na formację intelektualną składają się wyższe studia filozoficzno-teologiczne. Formacja duchowa, to permanentne dojrzewanie osobowościowe, religijne i społeczne pod okiem wykwalifikowanych i odpowiedzialnych wychowawców.

Kościół uznaje seminarium za podstawowe i niezbędne środowisko formacji kandydatów do kapłaństwa i określa je jako wspólnotę wychowawczą w drodze, którą zakłada biskup “aby tym, których Pan powołuje do apostolskiej służby, umożliwić przeżycie doświadczenia formacji, jaką Chrystus dał Dwunastu” (PDV 60). Formacja seminaryjna obejmuje wymiary: ludzki, duchowy, intelektualny i pastoralny. Jej zasadniczym celem jest całkowite związanie z Jezusem Chrystusem, “który wzywa do obcowania z sobą i do udziału w swojej misji zbawienia” (PDV 42). Bezpośrednio odpowiedzialnymi za formację w Seminarium są w imieniu biskupa Rektor i wspólnota moderatorów.

W ramach formacji seminaryjnej kleryk przyjmuje posługi i święcenia. Na trzecim roku posługę lektoratu, na czwartym posługę akolitatu, na piątym święcenia diakonatu, a zwieńczeniem formacji jest przyjęcie święceń prezbiteratu.

Więcej informacji nt sakramentu namaszczenia chorych można uzyskać czytając: