Duszpasterstwo

Duszpasterstwo parafialne

Duszpasterstwo parafialne jest fragmentem zorganizowanej działalności zbawczej Kościoła, polegającej na służbie wobec człowieka przez głoszenie słowa Bożego, sprawowanie ofiary Eucharystycznej i innych sakramentów oraz interpersonalne kontakty religijne, a także na chrześcijańskim świadectwie życia. Działalność duszpasterska umożliwia włączenie się jak i trwanie we wspólnocie z Bogiem i z ludźmi.

Podstawą teologiczną duszpasterstwa jest odwieczny zamysł Boga nawiązania osobowego kontaktu ze wszystkimi ludźmi, czyli powszechna wola zbawcza. Najpełniej swój zamiar Bóg zrealizował w określonym momencie dziejów w osobie Jezusa Chrystusa. Spotkanie z Chrystusem warunkujące zbawienie, dokonuje się w Kościele i przez Kościół, który Chrystus uczynił znakiem swego uwielbionego człowieczeństwa.

Podmiotem duszpasterstwa są poszczególne osoby jak i instytucje. Głównym podmiotem jest Jezus Chrystus. Kościół jest podmiotem duszpasterstwa nie tylko jako instytucja, ale przede wszystkim jako mistyczny organizm, w którym wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa zjednoczeni są z Nim jako Głową i ożywieni mocą Ducha Świętego. Papież jako następca Piotra Apopstoła uczestniczy w sposób pełny w pośrednictwie zbawczym Kościoła. Jego władza pasterska ma charakter uniwersalny i jest znakiem jedności wszystkich wierzących. Podmiotem najwyższej władzy w Kościele jest Episkopat z papieżem na czele. Biskup realizuje duszpasterstwo w lokalnym Kościele, na czele którego stoi jako rządca i przewodnik. Podstawową wspólnotą Kościoła lokalnego realizującą duszpasterstwo jest jednak parafia, która realizuje te cele pod przewodnictwem proboszcza jako zastępcy biskupa. W większych parafiach proboszcz ma do dyspozycji wikariuszy jako swoich pomocników w prowadzeniu duszpasterstwa.

W rzeczywistości życia parafialnego pomocą duszpasterską mogą służyć również instytuty i zakony oraz ludzie świeccy zaangażowani w życie wspólnoty. Podejmują oni działania w ramach Rady Duszpasterskiej, Służby Liturgicznej, jako Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii, muzycy kościelni, służba ołtarza, itp. Praca duszpasterska bez udziału świeckich jest właściwie bezpodstawna, a na pewno mało skuteczna.

 

W tym miejscu wyrazić pragniemy wdzięczność wszystkim tym, którzy świadomie angażują się w życie wspólnoty parafialnej na rzecz wspólnego dobra.